วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

สงกรานต์ผ่านไปแล้ว

งานมหาสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยก็ได้ผ่านไปแล้ว วันนี้ผู้คนที่ทำงานก็ได้พากันกลับไปสู่สถานที่ๆทำงานอย่างเป็นที่เรียบร้อย เช่นเดียวกัน ร้านทำเสาที่ทางวัดไปสั่งไว้ก็เริ่มส้รางเริ่มประกอบตามสั่ง วันนี้มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาให้ชม

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

๙ เสือที่เข้าร่วมโครงการของโรงเรียนป่าช้าวิทยา เข้าร่วมบรรพชาในโครงการของวัด

ทั้ง ๙ ตนเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ที่ทางวัด ได้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ และโครงการเริ่มวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดโครงการวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น ๒๙ วัน
 เด็กชายขจรไกล สิงห์ทอง ( น้องปู )
 เด็กชายธนาวุฒิ ศรีจันทร์ ( น้องโอม )
 เด็กชายธนาคม ศรีชัย ( น้องกบ )
 เด็กชายดนุสรณ์ แสงศร ( น้องเต้ย )
 เด็กชายศรายุท ทองสะอาด ( น้องเค้ก )
 เด็กชายสุธิราช โฮมลคร ( น้องเอ็ม )
 เด็กชายศราวุธ บุตรทอง ( น้องแทน )
 เด็กชายเรืองศักดิ์ บุญครัน ( น้องทูน )
เด็กชายรัตพร แสงศร ( น้องหุ้น )

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

บวชสามเณรประจำปี

ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ จะมีการบรรพชาสามเณร รวมทั้งหมด ๙ คน ก็เป็นเด็กๆที่ขอชาวบ้านเขามาเลี้ยงเป็นลูก ซึ่งจะนำภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมาให้ชมในวันต่อๆไป เจริญพร

สรุปงานเทฐานศาลาหลังใหม่ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖

สรุปงานเทฐานศาลาหลังใหม่ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ แทนศาลาหลังเก่าที่ล้ม